FAAD

Estatuts

Les entitats que representem a les persones amb discapacitat d’Andorra hem acordat crear una entitat comuna que, sense perdre I’autonomia i entitat propia de cadascuna, ens permeti unir les forces en I’objectiu compartit de treballar per garantir els drets inalienables de les persones amb discapacitat i de les seves famílies i aconseguir que puguin gaudir d’una bona qualitat de vida. Així mateix, manifestem la voluntat de treballar conjuntament amb les entitats públiques -comunals, nacionals i internacionals- i privades amb la finalitat que el col·lectiu que representem pugui assolir una vida digna i la integració i participació social. Per aíxó, expressem la nostra vocació de ser els interlocutors davant deis poders públics i entitats, com a representants de nostre col·lectius.   Estatuts oficials text complet.

estatuts